СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Начин за диагностика и лечение на злокачествените тумори

С помощта на апаратно-програмния комплекс (АПК) «ИМЕДИС-ТЕСТ» е разработено изобретение, което се отнася до медицината, в частност към онкологията и може за бъде използвано за лечение на злокачествени тумори с различна локализация и стадии на развитие.

За диагностика на онкологичните заболявания се прилагат много методи, в това число рентгеноскопията, хистологичния и цитологичния, метода на д-р Р. Фол, компютърната томография и други.

Първите два метода са ефективни на по-късни етапи от развитието на раковия процес, като най-ранния период на заболяването те не фиксират. С по-висока достоверност се отличава методът на компютърната томография, но и той така също не всякога открива началния стадии от развитието на тумора. Най-переспективен може да се счита развиващия се в последно време метод на д-р Р. Фол в различните му варианти, което дава възможност да се проведе диференцирана диагностика за състоянието на мезенхима и вътреклетъчните структури на органите и тъканите на организма.

Основните методи за лечението на злокачествените тумори се считат Хирургическия, химиотерапията, лъчевата терапия, имуноонкологията. В последните години се създадоха нови лечебни технологии, такива като фито-хомеопатическите комплекси.

Хирургическият начин е ефективен в определен период, когато е възможно радикално отделяне на тумора в пределите на здравата тъкан. Към основните недостатъци на хирургическия метод следва да се отнесе възможността от ускорено образуване на множествени метастази. На второ място стои химиотерапевтичния метод, като той се използва почти във всички случаи, дори и след хирургичното вмешателство.  Все по често в комбинация от химиотерапия се прилага и лъчетерапия. Положителните моменти в този комплекс се явяват лекарствените вещества, подтискащи размножаването на клетките и токсичното действие на биологичните процеси в злокачествените клетки.

Към отрицателните последствия на този начин на лечение следва да се отнесе пагубното действие върху кръвотворните органи, подпискане функциите на костния мозък, а така също и подтискане биологичните процеси в нормалните клетки на целия организъм. Следва да ес отбележи така също, че в резултат на прилагането на химиотерапевтичните и лъчевите способи за лечение се наблюдават такива нежелателни моменти, като опадането на косата, изменение кожната повърхност, атрофия на мускулите, дистрофични изменения в стените на съдовете, нарушаване на различни жизнено важни функции на целия организъм. При всяка хистологична форма на рака се отдава предпочитание на най-подходящия химиотерапевтичен препарат като:  адрибластин, амицитин, аримидекс, блеомицин, герцептин, метотрексат, цитозар, навлабин, флюоро-урацил ИЦН и др. Успеха на лекарствената терапия в по-голямата си част зависи от своевременното прилагане на препарата.

Най-добри резултати за постигането на целта, аналогични на нашите виждания се явяват способите за лечение на онкозаболяванията с такива противотуморни препарати, като: Реконкостат (Мега-Глутацион), представляващ сам по себе си трипептид, Мега-Йомол Конюгат-Реатим (регистрационен №МП-005-29-10-96. Решение на фармакологическия комитет на Германия), Мега-Натриум-Селенит (регистрационен № П-8-242-006045), Мега-Липин (регистрационен № 95/111/1), S, – Cyc. – FERONI (REGISTRATION PROTOKOL FGK MSDMP 12.01.95. RP EXP DRZ 1996), разработен от германските учени (д-р Алберт Шелер, д-р Артур Месмер и други, Щутгарската  клиника), и ИОЦФ – Международен онкологичен Консилиум на Специализираните отдели в клиниките в Германия и Швейцария, Лицензия № 24668. Производител – MEGA INSTITUT EUROPEN (Stefanie Sguare Avenue Louise 65.Boitem, 1050 Bruxelles).

Изложените по-горе препарати за лечение на онкозаболяванията се използват само в комбинация с други цитостатици или в съчетание с химиотерапия и лъчетерапия. Венозното вливане на цитостатици с Мега-липин (в контрация 40:1) уврежда раковите клетки, предизвиквайки тяхната дистрофия (разпадане). Препаратите се прилагат във вид на таблетки, а някои от тях се вливат венозно в различни комбинации, като дозировката се подбира индивидуално, еднократната доза зависи от вида на заболяването, възрастта и теглото на пациента.

Към отрицателните страни на изброените по-горе медикаменти се отнася необходимостта от постоянното им  приемане в продължение на целия живот на пациента след проведеното лечение, т.е. тези препарати забавят развитието на раковия процес, но не го отстраняват. Както можете да видите всички известни способи на лечението на раковите заболявания се базират на медикаментозни препарати, тяхното комбиниране, но нито един от изброените до сега способи на лечение не пречи и никак не влияе на самия механизъм на възникване и развитие на злокачествения процес, което означава, че не се ликвидира самото заболяване, което може да се отнесе към техните недостатъци.

Предлаганият от руските учени способ на лечение на злокачествените заболявания е лишен от тези недостатъци. В основата на този способ се явява електропунктурния вегетативнорезонансен тест (ВРТ) и биорезонансната терапия (БРТ) на системата „ИМЕДИС-ТЕСТ“ и създадените електронни копия на препарата на Фузайлов „МР-антибелтък-блокатор“ в различни разреждания, а така също разработената от авторите хипотеза за единния механизъм за зараждането и развитието на раковия процес в живия организъм. При този способ на лечение отсъства приемането вътрешно в организма на каквито и да са химически или токсични вещества. Този способ се отличава с това, че при диагностицирането се открива наличието на злокачествените образования още в най-ранен етап на заболяването, което позволява да се осъществи неувреждаща терапия – провеждане на биорезонансна терапия чрез информационно копие от индивидуалния препарат „МР-антибелтък-блокатор“. Прилагането на информационното копие на препарата на Фузайлов въздейства на самия механизъм на раждането на раковата клетка, връщайки я по пътя за синтеза на нормалния (а не на раковия) белтък, което се явява една от главните положителни страни на този способ на лечение.