Материално енергетично информационното (МЕИ) тяло

Д-р Бернард Бром, MB.Ch.B (UCT), CDEH (Homeopathy France), Dip Acup (Singapore). – http://www.creatinghealth.co.za

Био-медицинският модел, определял мисленето в медицинската наука през по-голямата част от деветнадесети век, дълго време е основа на медицинското образование и е дал начало на огромния напредък в технологията, хирургията, фармакологията и генетиката; напредък, спасил много животи и допринесъл за увеличаване продължителността на живота. Недостатъкът на биомедицината е, че тя се основава на Нютоновата редукционистка парадигма, която се концентрира прекалено върху явните болести на тялото и така обезличава пациента.

Към края на двадесети век на мода идва био-психо-социалният подход. Той насочва поглед към пациента и също така признава, че и околната среда допринася за здравето или болестите на даден човек. Днес този подход мотивира учебните програми на повечето медицински университети по света. Макар био-психо-социалният подход да е по-холистичен, и студентите да получават по-цялостно и всеобхватно образование, здравето на населението като цяло не се подобрява. Все повече средства се харчат за медицина, но болести като например сърдечно-съдовите, диабет и рак бележат постоянно увеличение. Съображения от финансово-икономически характер постоянно намаляват времето за преглед, а петнадесет минутна консултация неизбежно означава, че главното е да се назове „болестта“ и да се назначи най-лесното лечение, т.е. да се предпише фармакологичен продукт.

Медицината все още е фиксирана върху измерими „материалистични“ аспекти като например молекули, клетки, части от тялото и медикаменти, както и различни видове енергия като електромагнитни полета, топлина, светлина или електричество (използвано за стимулация и диагностика); или пък механични (движение, звук и т.н.). Често тези енергетични въздействия са много мощни и инвазивни както при електро-шока или високо-интензивните лазери, използвани в хирургията. От друга страна по-“меките“ варианти се използват от интегративните медици, физиотерапевтите и други лечители за стимулиране на изцелителния процес; напр. ниско-интензивни лазери, електрически устройства с ниска мощност и пр.

Много хора обаче започват да осъзнават, че материята и енергията са много по-сложни, отколкото сме мислили, и не трябва да се използват изолирани една от друга. Нобеловият лауреат Нилс Бор казва: „няма такова нещо като материя… всичко е енергия“. Членът на Римския клуб Ервин Ласло в книгата си „Квантово преместване в глобалния ум“[1] посочва, че „материята като фундаментално свойство на реалността започва да бледнее, отстъпвайки пред енергията, и дискретните частици биват изместени от непрекъснати полета като основа на една окъпана в енергия и изпълнена с информация вселена.“

Група автори от университетите на Кейп Таун и Сидни в своята Теория на Био-матрицата [2] постулират, че субстанцията на живота във вселената е всъщност неотделима амалгама от материя-енергия-информация, която те наричат МЕИ [3]. Животът е шаблон (pattern) от МЕИ. Теорията на Биоматрицата съчетава идеята за МЕИ и системните теории с идеите за мрежи, динамични системи и модели на организация. Когато живата система умира, шаблонът се разрушава и остават само компоненти. Фритьоф Капра в бестселъра си „Мрежата на Живота“ настоява за необходимостта да се съчетаят два много различни подхода: „изучаването на субстанцията (или структурата) и изучаването на формата (или шаблона)“. Той посочва, че шаблоните не могат да се измерват, те трябва да бъдат картографирани.

Нова насока в медицината, вече използвана на практика от много лекари, е т.нар. „Био-енергетична медицина“. Макар името да подсказва подчертаване на енергията, авторът вярва, че основната й парадигма взима под внимание единството на МЕИ. Взаимозаменяемостта на компонентите на МЕИ и позволява много малки количества енергия да се използват за значителен информационен трансфер, благоприятен за изцелителния процес. Може би по-подходящо име за тази насока е „МЕИ медицина“. Целта на тази статия е да разгледа някои примери от МЕИ медицината с помощта на която може да се обясни как стресът може да предизвика болест и дори да се осветлят някои засега мистични методи като лекуване чрез молитва, любов, позитивно мислене и сила на волята.

Био-енергетичната медицина премества акцента от материята като причина на „болестта“ към възможната роля на МЕИ като дълбокият проблем, предизвикващ лошо здраве. Практикуващите, използващи тези техники, са открили, че малко енергия, носеща информация, може с времето да предизвика съществени психологически изменения; и освен това е безвредна за тялото, понеже е неинвазивна.

В тази статия ще разгледаме някои прояви на МЕИ, използвани от практикуващите. Ще посочим и свързани с темата изследвания.

ЕНЕРГЕТИЧНО ИНФОРМАЦИОННА МЕДИЦИНА

Био-медицинският модел се занимава с материята и енергията, обаче медицинските доктори, както са учени в училище, все още следват модел, разглеждащ човешките същества като материя и търсещ „болестта“, която може да се контролира с лекарства, унищожи с радиация или премахне с операция. Ранният нютониански научен модел и до днес владее аудиториите на медицинските училища и принципното му положение, че нещата съществуват независимо едно от друго (виж Р. Фейнман [5]) доминира огромна част от модерната медицина. Завършващите медицинските университети все още са силно повлияни от механистичния и редукционистки светоглед в основата на класическата физика, който се опитва да сведе сложните феномени до предвидимо взаимодействие между прости съставни части. Тези прости съставни части и механизмите чрез които взаимодействат се разглеждат като материя, действаща върху материя. От друга страна модерната наука вече не е скована от споменатия машинен модел, защото все повече разбира енергия-информацията, теорията на системите и динамичните системи, които са свързани и взаимно зависими.

Медицинската наука наистина изучава химическата енергия (напр. аденозин-трифосфатът и неговите съединения), механичната енергия (движение на мускулите), енергията на концентрацията (дифузия, осмозата и пр.), електромагнитната енергия (топлина, ултравиолетова активация на витамин D и т.н.), но медицинското образование не включва разбиране за това как материята, енергията и информацията протичат, контролират и влияят върху здравето или лошото здраве на човека.

Макар учените да са измислили начини да използват енергията, самата тя е енигма за тях. Физикът Ричард Фейнман казва: „Важно е да се разбере, че в днешната физика ние не знаем какво е енергията. Няма представа, че напр. енергията идва в малки пакети с определена големина.“ Дейвид Рос [7] професор по инженерно дело в Масачузетския технологичен институт добавя: „Енергията е абстрактно понятие, измислено от физиците през 19-ти век, за количествено описание на най-различни природни явления.“ Т.е. учените знаят какво енергията може да прави, но почти не знаят какво е енергия. Това затруднява изучаването на „био-енергията“ и позволява различни хора да говорят за енергия, но да имат различни неща предвид. Неща, които често са безсмислени за повечето учени.

Добре известна е връзката между материята и енергията, както е дефинирана от Айнщайн, и че енергията може да се трансформира в материя и обратното. Знаем също така, че енергията носи информация. Поради това материя-енергия-информацията не могат да се отделят. Някои вещества са по-плътно материални и по-малко енргетично-информационни (скалите), докато други явления имат ниско ниво на материя-енергия, но високо ниво на информация (психичните феномени, хомеопатичната медицина, имейлите). Можем да наблюдаваме и високо ниво на енергия-информация, но ниско ниво на материя (лазер); при това отношението между енергията и информацията може да се променя: например в ниско-интезивните лазери точно информацията се използва за стимулиране на изцерителния процес, което е много различно от високо-енергетичните лазери, използвани като скалпел.

Тези нови прозрения за материята, енергията и информацията и тяхната интимна взаимовръзка могат да ни помогнат да увеличим разбирането си за човешкото същество. Човешкият живот е проявление на потока на МЕИ. Понякога той се проявява като материя в своята видима и осезаема форма. Друг път като енергия: топлина, движение или в измерими величини като електрокардиограма или енцефалограма. А понякога е чиста информация като в съзнанието или в работите на ума.

В приетите модели на медицината (Био-медицината и дори Био-психо-социалната медицина) сякаш липсва това по-дълбоко разбиране на материята, енергията и информацията и тяхната връзка с болестта и здравето.

Възприемането на нютонианския научен модел в медицината и влиянието на фармацевтичните компании, които мотивират преобладаващата част от медицинските изследвания, доведе до това, че повечето проучвания се придържат към материята и към специалните видове енергия, изучавани от физиологията.

Според Таберовия медицински речник физиологията е наука за функциите на живия организъм, неговите компоненти и съответните химически и физически процеси. Макар физиолозите да разбират, че енергията задвижва химическите процеси, ефирната природа на тази енергия, като и нейната връзка с информационни системи в и извън тялото, води до това, че на практика се акцентира върху химическия процес и търсенето на лекарства с които той да се контролира.

„Преобладаващата парадигма, оформила медицинското образование, практика и изследвания през двадесети век разглежда болестта като краен резултат от нарушени молекулярни и биохимични процеси. Последните водят до клетъчни, тъканни, органни и системни изменения или разрушение с краен резултат болест: съчетание от специфични биохимични, физиологични и патологични аномалии. Тези аномалии са отговорни за загубата на специфични физически и други функции, изпитвано от пациента и наблюдавано от лекаря.“[8]

Понятието за функционалното цяло материя-енергия-информация няма място в старата био-медицинска парадигма, описана по-горе от Тавасоли, с нейната фиксация върху химията и патологията. Както беше посочено, подготовката на лекарите до голяма степен се върти около химия и патология.

Сякаш е прав физикът Пол Дейвис [9]: „Често казват, че физиците измислили механично-редукционисткия модел, преподали го на биолозите и след това го захвърлили. Не може да се отрече, че модерната физика има силен холистичен и даже теологичен привкус. Това се дължи най-вече на влиянието на квантовата механика.“

Био-медицината се ограничава до една изключително анатомична и физиологична гледната точка. Списанията поддържат тази тясна перспектива и студентите се концентрират върху човешките същества като тяло-и-химия. Разнообразните доказателства за ролята на енергия-информацията се неглижират. Предполага се например, че електрическите потоци от сърцето, достигащи всички клетки на тялото, имат само записваща функция без никакъв физиологичен ефект и не се допуска възможността те да пренасят информация. Институт за сърдечна математика [10] обаче открива, че „сърцето генерира серии от електромагнитни импулси при които времето между пиковете се изменя по сложен динамичен закон. Показахме, например, че мозъчните ритми естествено се синхронизират със сърдечните, и че по време на продължителни чувства на обич и признателност кръвното налягане, дишането и другите осцилаторни системи се подравняват по сърдечния ритъм.“

Брюс Липтон [11] в книгата си „Биология на вярата“ обобщава голяма част от работите, показали колко е силно влиянието на енергията и информацията върху материята.

„Стотици и дори хиляди други изследвания през последните петдесет години показаха, че „невидими сили“ от електромагнитния спектър значително влияят на всеки детайл от биологичната регулация… Специфични честоти и поредици от електромагнитни излъчвания регулират синтеза на ДНК, РНК и протеин, променят формата и функциите на протеина и контролират генетичната регулация, клетъчното деление, клетъчната диференциация, морфогенезата, хормоналната секреция, растежа и функцията на нервите. Всяка една от тези клетъчни активности е фундаментално поведение, определящо развитието на живота.“ На друго място той посочва, че енергетичните сигнални механизми са много по-ефективни в разпространението на информация от физическите сигнали като хормони, невро-трансмитери и други биохимични агенти. [12]

Професор Фриц Поп [13] многократно е демонстрирал, че биологичните системи могат да излъчват електромагнитни вълни и също така реагират на целия спектрален диапазон. „Изглежда, че природата използва тези вълни за регулация или, по-общо, за комуникация вътре в живия организъм.“

Институтът за сърдечна математика, който работи върху електромагнетизма на сърцето и мозъка, предполага, че „сърдечното поле служи като носеща вълна за информацията, която подава глобален синхронизиращ сигнал към цялото тяло. По-точно, пулсиращите вълни енергия, излъчващи се от сърцето, взаимодействат с органите и другите структури. Вълните кодират или записват състоянието и дейността на тези структури в интервали от електромагнитни вълно-форми (като „подписите“ на електрокардиограмата – бел.прев.), които се разпространяват по цялото тяло. По този начин кодираната информация ин-формира (оформя) активността на всички телесни функции с цел координиране и синхронизиране на процесите в тялото като единна система.“[14]

Бевърли Рубик извършва обширни изследвания в областта на биоелектромагнетизма и клетъчната биофизика и пише много статии, посветени на понятието „Биополе“. В една от тях, публикувана през 2001 година, тя описва биополето като „ендогенно, сложно динамично поле, получаващо се от супер позицията на компонентните полета на организма: осцилациите на хомео-динамичните жизнени процеси и електромагнитното поле, генерирано от всяка движеща се заредена частица на организма, била тя йон, молекула, клетка, тъкан и т.н. Резултантното поле може да се опише като сложна динамична стационарна вълна вътре в и обгръщаща организма. Предполага се, че това поле регулира хомео-динамичните жизнени процеси. То дирижира активностите на съставните части на организма… животът е самоорганизираща се система. Частите на тялото и техните взаимодействия образуват биополето, което от своя страна насочва функционирането на телесните части.“[15]

Виждаме, че се формира все по-обширен консенсус между много учени, заети с този вид изследвания, че информацията може да се пренася по тялото чрез електромагнитни вълни, фотони или дори по квантови способи, като в последния случай трансферът е мигновен (нелинеен) и не следва по-познатите правила на електромагнитните процеси. Възможно е всяка клетка да е кохерентно „изречение“ информация в постоянен контакт с всяка част на тялото, както предполага Рубик, и целият процес е нелинеен. Еднородна холистична система – мрежа от активности в които енергия-информацията движи материята, а не обратното! Това е вълнуваща идея, която би могла да обясни как умът и тялото комуникират толкова бързо и как цялото тяло успява да отговори толкова бързо на променящия се режим на околната среда и променящите се процеси в тялото, поддържайки хомеостазис независимо от всички влияния и танца на емоциите.

Човешкото тяло е комплекс от различни енергии: механична (дишане), звукова (сърдечен ритъм), електрическа, магнитна и светлина (фотони). Анатомията и биохимията са изключително ценни способи за изследване на сложната природа на човешкото тяло, но е ясно, че те са само една страна от това изследване. Вече има достатъчно доказателства, че е необходимо да се насочат повече ресурси към изследване на енергията в многобройните й проявления, както и на влиянието на информацията, съдържаща се в носещите сигнали, върху физиологичните процеси в тялото. Хроничните болести продължават да са сериозен проблем и броят на хората, принудени да приемат животоподдържащи лекарства, ни кара да се съмняваме дали наистина настоящият модел (из)лекува. Съвременният подход не може да работи дълго време. Използването на „енергийни инструменти“, описано по-долу, разкрива нов начин на лечение и фактът, че той е ефективен, недвусмислено означава, че той трябва да се приема по-сериозно.

ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Нискоенергетична лазерна технология (LLLT)

Вероятно ще е изненада за много лекари да разберат, че има буквално хиляди научни статии и студии по ниско-енергетичната лазерна технология и лечение, няколко специализирани рецензирани списания, монографии и дори световни конгреси. Негласно се предполага, че ако нещо работи, то лекарите ще бъдат информирани за него. Но общоприетият модел се концентрира върху биохимията и лечението с медикаменти. Енергетичната медицина не се вписва в този модел и не се преподава на студентите, независимо от ефикасността й и използването й от други лечители. LLLT е показателен пример.

Авторът има повече от двадесетгодишен опит с тази терапия и я счита за незаменима в медицинската практика. Тя е особено полезна при спортни травми и всякакви възпаления на меките тъкани, артрити, инфекции на синусите, масталгия и много други болезнени състояния. В Русия е използвана дори за лечение вътрешните органи, ангина и някои коремни болести. LLLT подобрява локалната микро-циркулация и снабдяването с кислород, редуцира мускулното напрежение и оттоците и възпаленията. Резултатите често са много бързи като има видим ефект дори след първата процедура.

Лазерите произвеждат кохерентна светлина и при голяма сила могат да се използват като хирургически скалпел, докато при малка сила изглежда стимулират физиологичните процеси към хомеостазис. Нормалните живи системи, каквато е човешкото същество, спонтанно продуцират активна биологична светлина. Тези фотонни емисии могат да се измерят с чувствителни фотонни броячи. При определени обстоятелства биологичните тъкани излъчват ултравиолетова светлина, която има способност да стимулира митозата в други клетки и някои наблюдения сочат, че митохондрията би могла да бъде източникът на фотонни излъчвания от клетките.[16]

Лазерно облъчване на животни съществено редуцирало времето за възстановяване от скъсване на ахилеса. Особено интересно било наличието на нови сухожилни клетки в облъчваната група след 4 седмици; това обикновено не се наблюдава. Процедурите били едва шест минути дневно. [17]

Стотици други изследвания – и то при хора – доказват ефикасността на LLLT.[18][19][20][21][22]

При изследването на Гур и колеги LLLT чувствително намалили болката, сутрешните схващания и депресията – също като лекарствата, но без странични ефекти.

МАГНИТНА ТЕХНОЛОГИЯ

Постоянно се увеличава обемът литература, посветена на ефектите от магнитните полета върху биологичните системи, непрекъснато се увеличава, но отново тези статии не намират място в списанията, специализирани в медикаментозните подходи към здравето и болестта. Няма смисъл да се съмняваме в магнетичните ефекти, защото биологичните системи се развиват в магнитното поле на Земята и е близко до ума, че то по някакъв начин съдейства за здравето на организма. От голям интерес е използването на пулсиращо магнитно поле (ПМП) с много ниска честота заради неговите ефекти върху човешката физиология. Пулсирането въвежда динамична компонента така че клетъчните мембрани се свиват и издуват.

Човешкото тяло не поглъща магнитните полета поради което силовите линии напълно проникват до всички части на тялото. Тялото се състои от огромен брой клетки (около 700 млрд., т.е. около 100 пъти повече от населението на Земята), които имат и електрически функции. Йонният поток (натрий навън и калий навътре в клетката) представлява микроскопичен електричен поток, който поражда практически незабележимо магнитно поле. Ако клетките са увредени от болест или травма, този поток се нарушава, йоните изтичат в тъканите и засегнатата област оттича. Клетка без електричен потенциал не функционира. Ако възпалената област се постави под действието на ПМП, йоните ще започнат да се движат в ритъма му и е възможно възстановяване на йонния баланс.

Обмяната на йони отговаря за използването на кислорода от клетката. ПМП може рязко да усили йонната обмяна на клетъчно ниво и по този начин да подобри усвояването на кислород от болната или увредена тъкан. [23]

Откриват се все повече приложения на ПМП и все повече професионалисти и обикновени хора го използват. [24][25][26][27]

В следното проучване авторите показват, че комбинацията от слабо пулсиращо електромагнитно поле с антиоксиданти е благоприятна за пациенти с рак на гърлото, подобрявайки говора, намалявайки болката и увеличавайки поносимостта към химиотерапия. [28]

Това плацебо контролирано изследване открива, че нискочестотно и ниско-интензивно електрическо поле за 12-14 минути на ден нормализира кръвното налягане на пациенти с хипертония. [29]

Тук се изследват ефектите от алтерниращи магнитни полета върху пациенти, страдащи от хронична венозна недостатъчност, варикозни вени и рани. Подобрение е постигнато при 236 от 271 пациенти, 34 имат задоволителни резултати и само един няма никакво подобрение. [30]

Горните примери едва бегло посочват работата, свършена с магнитни полета. За повече примери вижте

www.premfsite.com/index.php/category/medical-articles/

Голяма част от изследванията по енергетична медицина се провеждат в Европа и по-специално в Източна Европа, и те не са признати или популяризирани на Запад. Когато посетих Русия, открих, че много медицински университети провеждат изследвания върху различни енергетично-медицински подходи с помощта на високотехнологично оборудване.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ТЕХНОЛОГИЯ

Това не е пълно изложение на предмета, тъй като изследванията по електромагнетизъм в биологичните системи са твърде много и разнообразни. Хирургът Робърт Бекер и рентгенологът Бьорн Норденстром експериментират с електромагнитни устройства при лечение на болести. Те откриват т.нар. травматичен поток при който мястото на травмата почти веднага става положително заредено, а после с оздравяването постепенно се завръща към отрицателно. Бекер вярва, че травматичният поток не е съпътстващо явление на химичните реакции, а именно той движи процеса на изцеление. [31][32]

Бих искал да представя една терапия, наречена черепна електро-стимулация (ЧЕС). През мозъка се пускат много слаби токове с цел лечение на широк спектър психиатрични и медицински дисфункции. Всички лекари са запознати с много по-мощните електрически устройства, използвани в болниците, като дефибрилатори и електрошокове, но те са от различен вид. Също като ниско-енергетичния лазер ЧЕС е много по-„мека“ и неинвазивна. Тя изглежда действа на такива физиологични нива, че тялото не е принуждавано да реагира, а стимулирано да отговори по здравословен начин.

Тези електрически устройства са изобретени от руснаците с цел предизвикване на изкуствен „електро-сън“ и след това доразвити. През 1978 Агенцията по храни и лекарства на САЩ ги одобрява и името ЧЕС е регистрирано. Употребата им се разширява до болко успокояване като електродите се поставят върху тялото.

Изглежда, че ЧЕС подтиква множеството невро-хормонални системи в мозъка да се върнат в предшестващата стреса хомеостатична взаимовръзка. Така след нормализиране пациентът може да прекрати процедурите. Оказва се, че ЧЕС е евтина и ефективна. [33]

Кулкарни и колеги изучават микро-електрическата терапия (МЕТ) и ЧЕС. Те отчитат, че пациентите с фибромиалгия се повлияват много добре с 80-90% подобрение. [34]

Лихтбраун и колеги също показват, че ЧЕС значително редуцира фибромиалгичната болка и е също толкова ефективна, колкото лекарствата, но без странични ефекти. Лекуваните с ЧЕС пациенти имали значително подобрение в чувствителността, качеството на съня и усещането за общо благосъстояние. [35]

Тестове с плъхове разкриват трикратно увеличение на концентрацията на бе-ендорфините след само една ЧЕС процедура. И други тестове с животни показват подобни резултати.

Обзорната статия на Кирш изброява повече от 126 проучвания на ЧЕС върху хора и 29 с животни. [36]

Обзор на ЧЕС при симптоми на прекомерно безпокойство показва, че ЧЕС е в състояние да предизвика значително облекчение при безпокойство и други свързани със стрес разтройства. [37] Други проучвания показват полезността й при безпокойство, депресия и безсъние. [38]

ФИНА ЕНЕРГИЯ

В тази статия се ограничих до енергетични системи, които са познати и сравнително лесно измерими. Има обаче ясни знаци, че енергията може да бъде много по-сложна. Природата на съзнанието, виждането на голямо разстояние, [39][40], лекуването с полагане на ръце, силата на молитвата, [41][42] медитацията и много други подходи не бяха дискутирани в тази статия, макар че са широко проучвани и има достатъчно позитивни резултати, че да убедят много учени в ефективността им.

Квантовата механика предвиди много от тези възможности и странността на квантовите истини би следвало поне да отвори ума ни за факта, че практикуваният понастоящем био-медицински модел не може да инкорпорира сложността, хаоса, турбуленцията и преплитането. Макар да изглежда, че повечето квантови истини са по-скоро от абстрактен интерес за медицината, тъй като се занимават с микросвета на елементарните частици, това мнение е спорно. Понастоящем учените откриват, че ефектите от микроскопичното преплитане, например, могат да се „разтегнат“ до макроскопичния свят. Концепцията за преплитане, която би могла да обясни как системите в тялото работят като едно цяло, как хората се свързват един с друг, как работи молитвата и как птиците летят заедно; многократно е демонстрирана във физическите лаборатории по света от 1972 година насам. Оказва се, че преплетените връзки се срещат много по-често и са много по-здрави, отколкото някой си е представял. [43]

В обзор на последните развития пишещият за New Scientist физик Майкъл Брукс заключава: „физиците днес вярват, че преплитането между частици съществува навсякъде и през цялото време. При това наскоро бяха открити шокиращи доказателства, че то може да влияе на големия „макроскопичен“ свят, в който живеем.“ [44]

Повече за преплитането и какво то означава за медицината може да се прочете в книгата на Дин Радин „Преплетеният ум“. Радин провежда многобройни експерименти с хора, „сетивни“ в сферата на телепатията, виждането на разстояние, молитвата и т.н.[45] Без да изключваме здравия скептицизм, не трябва – разглеждайки подобни теми – да игнорираме собствените си преживявания в моменти, когато се „чувстваме свързани“ с друг човек или животно, или пък някое кътче в дома ни. Не трябва също да забравяме колко малко знаем рака и при все това безпроблемно приемаме предписаните процедури.

При всичко, казано дотук, дори не сме засегнали въпроса за съзнанието. То си остава пълна енигма и не може да бъде пренебрегнато като вторично явление без значение за медицинската наука.

Тъжната истина е, че най-поразителната от човешките способности е избутана в периферията независимо, че съзнанието е авторът на всеки научен експеримент! Лекарите постоянно са обвинявани, че не се занимават с човешките същества, а се интересуват само от тялото – физическата част на човешкото същество.

Науката се опитва да измери големината и постоянството на скоростта на вятъра и да определи посоката му или да прецени как той ще се отрази на времето утре, но обикновено не чува неговата сублимна хармония и не схваща дълбокото му послание. Само в редките случаи, когато аналитичният ум е застинал, сърцето на учения може бегло да усети мистерията на вятъра, но задачата да се преведе тази мистерия на научен език изглежда толкова нерешима, че умът по правило я обявява за незаслужаваща научно внимание. През вековете обаче именно този шепот на духа е подтиквал чулите го да се замислят дълбоко за своята роля в създаването на реалността.“ [46]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимо от огромния напредък на медицината през последното столетие хроничната болнавост остава голямо предизвикателство, пресушавайки по-голямата част от бюджета за здравеопазване по света. Здравеопазването се занимава главно с контрол, лекуване и (в някаква степен) превенция на болестите, вместо да се стреми да повиши здравето.

Би следвало обаче да съществува обширен регион между здравето и болестта. Т.е. много преди болестта да стане явна, функционалната цялост на организма би следвало да е вече нарушена. През тази фаза се активизира хомеостатичният механизъм, опитвайки се да възстанови равновесието. Само ако той не успее да възпре развитието на структурни и функционални изменения, се проявява класическата симптоматика на болестта.

Според „био-енергетичния модел“, МЕИ (материя-енергия-информация) системите на тялото се влияят от стреса, причинен от физически (дължащи се на токсини, радиация, преумора и т.н.) или психически (емоционални или когнитивни) смущения. Този стрес предизвиква физиологични промени, които или успяват да върнат организма в нормалното функционално русло, или не, като в последния случай се появява болест.

Третирането на болестта без промяна на МЕИ динамиката не премахва проблема и се свежда до лекуване на симптомите.

В тази статия показахме, че ниско-интензивни МЕИ апарати помагат за поддържане на кохерентността на системата, което с времето заздравява и усилва нормалния хомеостатичен механизъм и насочва организма към нормална функция и по-добро здраве.

[1] Laszlo E: Quantum Shift in the Global Brain. 2009 p52

[2] Jaros GG & Cloete A Biomatrix: The web of Life. World Futures 1987; 23:203-224

[3] Dostal E, Jaros GG & Baker B: Some Fundamental Questions Concerning Healthcare from a Process-Based Systems perspective. J Social & Evolutionary Systems 2000; 21(2):193-211

[4] Capra F: The Web of Life. A new synthesis of Mind and Matter. Harper Collins. 1996. p81

[5] Feynman RP: Six Easy Pieces. The Fundamentals of Physics Explained. New York. Penguin.1995.p24]

[6] www.ftexploring.com/energy/definitions.html

[7] Ibid

[8] Tavassoli M: The Concept of Disease and the Birth of Modern Medicine. Adler Museum Bulletin. 1987;13:2 p48

[9] Davies P: God and the New Physics. Simon & Schuster. 1983

[10] McCraty R: At the Frontiers of Consciousness Shifts. 2004 December. p15-19

[11] Lipton BH: Biology of Belief, Unleashing the power of consciousness, matter & miracles. Elite Books, CA. 2005.p111

[12] McClare: Resonance in Bioenergetics, published in the Annals of the New York Academy of Science. 227:74-97

[13] Popp FA: Electromagnetic Bio-Information. Urban & Schwarzenberg, Munchen. 1989. Preface.

[14] McCraty R: Ibid

[15] Rubik B: Sympathetic Resonance Technology: Scientific Foundation and Summary of Biological and Clinical Studies. A White paper. November 2001

[16] Ruth B: Experimental Investigations on Ultraweak Photon Emissions. p.128. Electromagnetic Bio-Information, Edited by Popp FA, Warnke U, Konig HL & Peschka W. 2nd edition Urban & Schwarzenberg. 1989

[17] Kokino M, Tozun R, Alatli M et al: International Congress on Laser in Medicine and Surgery. Bolgna. June 1985

[18] Rochkindd S, Barr-Nea L, Vogler I: Spinal cord response to laser treatment of injured peripheral nerve. Spine 1990. 6.435-438

[19] Palmgren N et al: Low Powered Laser therapy in Rheumatoid Arthritis. Laser in Medical Science. 4.193.1989

[20] Pinheira AL, Cavalcanti ET, Pinheiro MJ et al: Low level laser therapy is an important tool to treat disorders of the maxillofacial region. J Clin. Laser Med Surg 1998. 16(4):223-6

[21] Simunovic J: Low level laser therapy with trigger points technique: a clinical study of 243 patients. (headache & facial pain, skeletomuscular ailments, myogenic neck pain, shoulder and arm pain, epicondylitis, tendosynovitis, low back & radicular pain & Achilles tendonitis). J Clin. Laser Med Surg 1996. 14(4):163-7

[22] Gur A, Karakoc M Nas K et al: Effect of low power laser and low dose amitriptyline therapy on clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trail. Rheumatol Int. 2002;22(5): 188-93

[23] www.debmar.com/magnetic/moreinfo.html

[24] Nicolakis P et al: Pulsed magnetic field therapy for osteoarthritis of the knee – a double-blind sham-controlled trial. Wien Klin Wochenschr. 2002;114(21-22):953

[25] Vavken P et al: Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in the management of osteoarthritis of the knee: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Rehab Med. 2009. 41(6):406-11

[26] Basset CA et al: Treatment of Therapeutically resistant Non-unions with Bone Grafts and Pulsing Electromagnetic Fields. Journal of Bone Joint Surg. 1982. 64(8):1214-1220

[27] Basset CA: The development and application of pulsed Electromagnetic fields for Un-united fractures and arthrodeses. Clin Plast Surg. 1985.12(2):259-277

[28] Randoll U , Pangan RM: The role of complex biophysical-chemical therapies for cancer. Bioelectromchem Bioenerg. 1992. 27(3): 341-346

[29] Kniazeva TA: The efficacy of low intensity exposures in hypertension. Vopr Kurortol Lech Fiz. 1994.1;8-9

[30] Pasynkov EI et al: Therapeutic use of alternating magnetic field in the treatment of patients with chronic diseases of the veins of the lower limbs. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1976.5:16-19

[31] Becker RO: The basic biological data transmission and control system influenced by electrical forces. Ann NY Acad Sci. 238:236-41.1974

[32] Nordenstrom Bjorn EW: Biologically closed electric circuits ; clinical, experimental and theoretical evidence for an additional circulatory system. Nordic Medical Publications: Stockholm, Sweden 1983.

[33] Gilula MF, Kirsch DL: Cranial electrotherapy stimulation review: a safer alternative to psychopharmaceuticals in the treatment of depression. J Neurotherapy 9(2), 7-26(2005)

[34] Kulkarni AD, Smith R: The use of microcurrent electrical therapy and cranial electrotherapy stimulation in pain control. Clin.Proct Alt Med. 2(2), 99-102:2001

[35] Lichtbroun AS, Raicer MC, Smith R: The treatment of fibromyalgia with cranial electrotherapy stimulation. J Clin Rheumatol. 7(2); 72-78,2001

[36] Kirsch DL: The Science Behind Cranial Electrotherapy Stimulation. Alberta: Medical Scope publishing. Edmonton, Canada 2002

[37] DeFelice EA: Cranial electrotherapy stimulation(CES) in the treatment of anxiety and other stress disorders: a review of controlled clinical trials. Stress Medicine 13:31-42.1997

[38] Smith RB: Cranial electrotherapy stimulation. In Myklebust, Joel B, Cusick JF, Sances JA, Anthony & Larson, Sanford J(Eds) Neural Stimulation Vol II, 8:129-150.1985

[39]Targ R: Remote viewing replication evaluated by concept analysis. Journal of Parapsychology. 1994. 58:271-284

[40] Dunne B.J & Jahn RG: Information and uncertainty in remote perception research. Journal of Scientific Exploration. 2003.17(2):207-241

[41] Byrd RC: Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population. Southern Medical Journal. 1988.81(7):826-9

[42] Harris W et al: A randomised, controlled trial of the effects of remote, intercessory prayer on the outcomes in patients admitted to the coronary care unit. Archives of Internal Medicine.1999.159(19):2273-8

[43] Johnson G (July 2001): Refining the cat’s eye view of the cosmos. New York Times. “The spooky connection between tiny particles is appearing everywhere, and its consequences are even affecting the world that we experience.”

[44] Brooks M:( March 27, 2004) The weirdest link. New Scientist

[45] Radin D: Entangled Mind. Extrasensory experience in a quantum reality. Paraview pocket books. NY 2006

[46] Dunne BJ & Jahn RG: Consciousness, Information, and living systems. Cellular and Molecular Biology. 2005.51:703-714